HÁZIREND

2015.03.05 10:42

 

 

 

Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda

1021 Budapest Völgy u. 3

HÁZIRENDJE

 

Az óvoda házirendje a többek között

 - a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény

 - a nevelési - oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8) MKM rendelet

 - a köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény (Nkt.)

 - a 2012./20. EMMI rendelet alapján készült

 

A házirend célja:

Az Nkt 25 § (2) bekezdése szerint: "Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg (gyermekjogi egyezmény alapján). A házirend állapítja meg a törvényben, jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és a kötelezettségek végrehajtásának módját.

 

A házirend a gyermekeknek és a szülőknek szól, valamint az óvoda minden dolgozójára, alkalmazottjára és az intézménybe látogatóra vonatkozik.

A házirendben hivatkozott dokumentumok nyilvánosak, a teljes dokumentum megtekinthető az óvodavezetőnél.

Kérjük, a Házirendet figyelmesen olvassák végig és gyermekeik érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.

 

Az óvoda neve, címe, elérhetőségei:   Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda

                                                             1021 Budapest Völgy u. 3.

                                                              tel.: 200 05 27 vagy 200 05 47

                                                              e-mail: okuovi@okuovi.hu

Az óvoda alapító szerve:                       Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete           

Az óvodavezető fogadóórája:                előzetes megbeszélés alapján igény szerint

Az óvodavezető helyettes:

Óvodatitkár:                                        Török Józsefné

Ügyintéző:                                           Rácz Adél

Az óvoda orvosa:                                Dr Dobó Katalin - Pasaréti úti Gyermekrendelő

Az óvoda védőnője:                            Pethő Zsuzsanna - Pasaréti úti Gyermekrendelő

Az óvoda fogorvosa:                           Dr Kovács Anna - Pasaréti úti Gyermekrendelő

Az óvoda logopédusa:                        Duba Lilla - II. ker. PSZSZ

Az óvoda pszichológusa:                    Haraszti Tamás

Az óvoda fejlesztő pedagógusa:         Szabó Erika

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse:    Szilágyi  Erika

 

Az óvoda nyitva tartása

A nevelési év:             szeptember 1-től - augusztus 31-ig

Az oktatási év:            október 1-től - május 31-ig

Nevelés nélküli munkanapok száma:                        évente max. 5 nap;

                                               ideje:                          a faliújságokon 10 nappal előtte jelezzük

Nyári zárás: 5 hét, amelynek időpontját minden év február 15-ig kifüggesztjük a faliújságokra

                   Június 15 - augusztus 31-ig a gyerekeket összevont csoportokban helyezzük el.

Ügyelet a nyári zárás alatt és a nevelés nélküli munkanapokon: a kijelölt kerületi óvodában

Az óvoda nyitva tartása:         6.00 órától - 18.00 óráig

Reggeli és délutáni ügyelet:   7.00 - 7.30 -ig és 17.00 - 18.00 -ig az ügyeletes óvodapedagógus látja el

A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: 10 óra (Kt.24.§ (4) annak ellenére, hogy az óvoda nyitva tartási ideje hosszabb.

 

A gyermek óvodai életrendje és napirendje a gyermek életkori sajátosságainak és igényeinek megfelelően kerül kialakításra, kizárólag a gyermek érdekét szolgálóan tartalmaz korlátokat.

Az élet- és napirend részletes ismertetése az óvoda Pedagógiai Programjában és a Szervezeti és Működési Szabályzatban található.

 

A gyermeki jogok gyakorlása

 - A gyermek joga, hogy a nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőzés, pihenés, étkezés, testmozgás).

 - A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.

 - A gyermek joga emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása.

 - A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem szabályozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, ill. társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többi gyermek fejlődéshez, művelődéshez való jogát.

 - Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezete és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában.

 - A gyermek kérdéseivel, gondolataival bármikor fordulhat az óvónőkhöz.

A gyermek kötelezettségeinek teljesítése

 - A délutáni pihenés minden gyermek számára kötelező. Amelyik gyerek nem tud aludni, úgy pihenjen, hogy alvó/pihenő társait ne zavarja.

 - Étkezés közben a viszonylag csendes étkezés feltételeinek biztosítása érdekében lehetőleg minden gyermek a saját asztalánál ülő társával beszélgessen, kulturáltan viselkedjen.

 - A gyermek legyen udvarias, viselkedjen korához képest elvárható illedelmes módon a gyermek társaival és a felnőttekkel (kérés - köszönés, verekedés, sértő beszéd nem elfogadott).

A helyiség- és területhasználat, eszközök használatának rendje:

 - Az óvoda helyiségeit és a hozzá tartozó épület, udvar részeit az intézmény nyitva tartási ideje alatt rendeltetésüknek megfelelően kell használni.

 - Az óvoda dolgozói által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az óvoda helyiségeinek használati rendjét és idejét az óvodavezető állapítja meg.

 - Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni/használni csak a gyermekek távollétében lehetséges.

 - Az óvoda helyiségeinek használói felelősek:

            - az óvoda tulajdonának megóvásáért

            - az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért

 - a tűz- és balesetvédelmi valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért.

 - Minden csoport a saját csoportszobáját használja.

 - A közös helyiségek használatát a nevelőtestületi értekezleten meghatározott rend szerint szabályozzuk.

 - Az eszközök használata: minden csoport a saját játékait, eszközeit használja. A szülő érkezése után a szülőé a felelősség, hogy óvodás gyermeke és/vagy testvére a csoportszoba és/vagy gyermeköltöző, - mosdó rendjét, berendezési tárgyait a házirend szabályainak megfelelően használja, óvja.

 

Az óvodába behozható tárgyak

Az óvoda biztosítja a játékhoz és egyéb tevékenységhez szükséges eszközöket, ezért csak a gyermekek személyes tárgyait kérjük behozni.

 - váltócipőt a csoportszobai tartózkodáshoz (ajánlott jól szellőző lábbeli (szandál), tornacipő a tornatermi foglalkozásokhoz, gumicsizma az udvari tevékenységekhez)

 - udvari játékhoz, homokozáshoz megfelelő (összepiszkítható) ruházat

 - váltóruha (alsónemű és felső ruházat - legalább egy váltás, kisebbeknek két váltás ajánlott)

 - testnevelés foglalkozáshoz szükséges ruházat (ajánlott pamut póló, rövid nadrág, gumi talpú vászon cipő)   

 - alváshoz a gyermek otthon megszokott tárgya (pl.: kispárna, maci, baba, stb.)

Kérjük, az óvodába behozott tárgyat/kat az óvodapedagógusoknak jelenteni szíveskedjenek, ill. szükség esetén egyezetni az óvodapedagógussal a kívánt tárgy behozataláról.

A gyermekek ruhája, cipője össze/elcserélődhet. Ajánljuk, hogy a gyermek óvodai jelével és/vagy monogramjával lássák el gyermekük saját holmiját.

(A jel nélküli, gazdátlan ruhaneműket a nyári zárásig őrizzük, majd a következő nevelési év során a rászoruló gyermekeknek adjuk.)

Az óvodába járáshoz nem szükséges tárgyak bevitelére vonatkozó szabályok

 - nem ajánlott 1000 Ft feletti értékhatárú ékszer, játék, egyéb tárgy

 - a behozott tárgyak használatára az óvodában használatos tárgyak szabálya vonatkozik

 - kizárólag balesetveszély-mentes tárgyat hozhatnak be az óvodába (veszélyt rejtő ékszer, játék, stb.)

A szabályok be nem tartásából keletkezett kárért az óvoda felelősséget nem vállal.

 

Védő és óvó előírások a gyermekekre

 - A bejárati elektromos ajtót csak felnőtt nyithatja ki.

 - A gazdasági bejáratot elkerítő kapun (gazdasági udvaron) keresztül ne közlekedjenek.

 - Az óvoda udvarát megközelítő kapu/k biztonsági zárját/reteszét minden esetben zárják.

 - Az óvoda bejáratának elhagyása előtt ellenőrizzék az ajtó tényleges bezáródását.

 - Az épületben levő belső lépcsőket a gyermekek kizárólag felnőtt kíséretével és a kialakított szabályoknak használhatják.

 - Az épület folyosóin az óvodás gyermekek (és a kisebb/nagyobb testvérek és felnőttek) ne szaladjanak.

 - A tornaterembe kizárólag felnőtt kíséretével és jelenlétében tartózkodhatnak a gyermekek. A szülők, hozzátartozók, testvérek a "tornatermi lelátó" területén tartózkodhatnak.

 - A földszint csoportszobákhoz tartozó, alagsori foglalkoztató helyiségek tetejét gyermekekkel nem használhatjuk.

 - Az óvoda udvarán levő tárgyak, eszközök használatát az (óvodás) gyermekek kizárólag felnőtt jelenlétében és az eszköz rendeltetésszerű előírásainak megfelelően használhatják.

 - Kérjük a szülők figyelmét, hogy balesetveszélyes eszközöket ne hagyjanak az óvoda területén (gyufa, öngyújtó, bicska, tű, stb.)

 

Az óvoda életrendjével kapcsolatos szabályok

Beiratkozás

 - Az óvodai beiratkozás minden év május első hetében a leendő óvodás gyermek és szülei személyes megjelenésével történik.

 - A gyermek adatainak rögzítéséhez szükséges okmányok (szülő lakcímkártyája, gyermek lakcím és társadalombiztosítási kártyája) hitelességéről, bemutatásáról a szülő (gondviselő) a beiratkozásnál gondoskodik.

 - A beiratkozás előtt (áprilisban "Nyílt Nap" keretében) lehetőséget biztosítunk óvodánk megismerésére, tájékoztató formájában bemutatjuk az óvoda Pedagógiai Programját, lehetőség szerint a leendő óvodapedagógusokat.

 - Az óvoda Pedagógia Programját - a szabályoknak megfelelő formában - megismerhetik, elolvashatják az érdeklődő szülők.

 

 Egészségügyi szabályok

 - Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat.   

 - Beteg (pl.: náthás, kiütéses, könnyező szemű, gyógyszert, láz-, vagy köhögéscsillapító szert szedő, lábadozó gyermeket) a gyermek biztonságos felépülése/gyógyulása és a többi (egészséges) gyermek egészségének megőrzése érdekében nem fogadhatunk.

 - Kérjük az óvodapedagógus által jelzett, javasolt, (a gyermek egészségügyi állapotára vonatkozó) jelzéseket, javaslatokat (pl.: a gyermek lázas vagy nagyon köhög vagy bágyadt, betegségre utaló jelet vél és a gyermeket megfigyelésre kér otthon tartani) a szülő elfogadni, figyelembe venni szíveskedjen.

 - Az óvodában otthonról hozott gyógyszert, gyógyhatású készítményt az óvodapedagógusok (az óvoda dolgozói) a gyermeknek nem adhatnak.

 - A gyermeknél felmerülő láz, hasmenés, hányás, kiütés, sérülés (súlyosság mérlegelése mellett) esetén a szülőt az óvodapedagógus vagy a megbízott személy értesíti és az óvodapedagógus a szülő megérkezéséig a szülővel egyeztetett módon és formában a gyermeket ellátja (pl.: lázcsillapítás, nyugalomba vagy elkülönítő helyiségbe elhelyezés).

 - Az értesített szülő vagy a szülő által megbízott személy a beteg, sérült gyermekért a lehető legrövidebb időn belül az óvodába jönni szíveskedjen.

 - Fertőző vagy súlyosabb betegség (pl.: antibiotikus kezelés, kórházi ápolás) esetén a gyermeket kizárólag orvosi igazolással fogadjuk.

 - Súlyosabb baleset vagy rosszullét esetén mentőt hívunk és a szülőt értesítjük.

 - Kérjük a szülőket, hogy a gyermek fertőző betegségét az óvodába mihamarabb jelezzék.

Étkezések

Tízórai (reggeli)                                             8.00 - 9.00

Ebéd (korosztályonként változóan)              11.30 - 13.00

Uzsonna (korosztályonként változóan)         15.00 - 15.45

 - a 9 óra után érkező gyermekeket kérjük otthon reggelivel ellátni

 - a gyermekek délelőttönként gyümölcsöt, zöldséget külön fogyasztanak

 - kérjük a szülőket, a gyermekek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert (csokoládé, cukor, rágógumi, keksz, péksütemény, müzliszelet, gyümölcs, innivaló, stb.)  ne fogyasszanak. (A többi gyerekkel szemben nem etikus és nem higiénikus.)

 - Az óvodában otthonról hozott tortát, süteményt a gyerekeknek nem adhatunk. (ÁNTSZ előírás)

 

Együttműködés a szülőkkel

A gyermekek nevelése érdekében kölcsönösen együttműködő, nyitott, őszinte alapokon nyugvó kapcsolatra van szükségünk. Kérjük a szülőket, hogy felmerülő probléma esetén keressék fel az óvodapedagógusokat és/vagy az óvoda vezetőjét, hogy a probléma megoldásában minél gyorsabban és hatékonyabban léphessünk.

Együttműködésre alkalmas fórumok

 - szülői értekezlet

 - fogadóóra (előre egyeztetett időpontban)

 - szükség esetén rövid megbeszélés az óvodapedagógussal vagy/és az óvoda vezetőjével

 - "nyílt napok", bemutató foglalkozások, szülőkkel és/vagy nagyszülőkkel szervezett közös csoport rendezvények

 - közös óvodai rendezvények (tavaszi/nyári Családi Sport Vetélkedős Du.-i program)

 - információátadás a faliújságokon és/vagy óvodai vagy csoport e-mail formájában

A csoport életével, programjaival kapcsolatos eseményekről, információkról a foglalkoztató helyiségek ajtaja melletti falon kifüggesztett hirdetésből és/vagy az egyes csoportok saját e-mail csoportjának leveleiből informálódhatnak a szülők.

Az óvoda egészét érintő eseményekről, programokról és a hitélettel kapcsolatos információkról a bejárat melletti falon, a Bárányka csoport felé vezető folyosó elején levő falon és az alagsori (Forrás csoport foglalkoztatója előtti) előtér falán levő hirdetőtáblán kifüggesztett faliújságon tájékozódhatnak a szülők.    

Kérjük, a faliújság hirdetéseit rendszeresen figyelni!

Szülők (és látogatók) az óvoda területén

 - Kérjük a szülőket, hogy a csoportszobákba, a csoportszobákhoz tartozó mosdóba és a tornaterembe utcai cipővel ne menjenek be!

 - Szülők (és látogatók) által nem használható területek: nevelői helyiség, ebédlő, konyha, mosó- és tálaló konyha, lift előtér, szárító helyiség, alkalmazottak öltözői és mosdói, szertárak, raktárak, kazán, műhely, pince, gazdasági bejárat, udvari tároló épületek, portás fülke, szolgálati lakás, közlekedéstől elkerített területek.

 - Kérjük a szülőket (a hozzátartozókat és a látogatókat), hogy vigyázzanak az óvoda tisztaságára, berendezési tárgyaira, az óvoda játék és sporteszközeire és erre a gyermekeiket is figyelmeztessék!

 - Az óvoda területéről csak előzetes, írásos szülői engedéllyel és óvodapedagógus kíséretében és előzetes tájékoztatás után visszük ki a gyerekeket.

 

A gyerekek  biztonsága és testi épségének megőrzése érdekében kérjük:  

 -  az óvoda gazdasági bejáratát szabadon hagyni (tűzvédelem)

 - a bejárati ajtót soha ne hagyják nyitva ill. győződjenek meg annak szabályos bezáródásáról

 - az elektromos ajtónyitó kódot kizárólag felnőtt kezelje (gyermeknek ne tanítsák meg a kódot, ne engedjék óvodás gyermeküket kódolni)

 - az épületben az általános és biztonságos "közlekedési szabályokat" tartsák és gyermekeikkel tartassák be

 - a nevelést segítő munkatársak kérését tartsák, gyermekeikkel tartassák be (logopédiai füzet vezetése, használata, logopédiai, fejlesztő pedagógiai, fejlesztő tornafoglalkozás időpontjának betartása, a gyermek eszközeinek (torna ruha) biztosítása)

 - az óvoda szabályainak, szokásainak betartását a szülő (nagyszülő, hozzátartozó) jelenlétében is tartassák be gyermekeikkel, együttműködésükre számítunk!

 - testvér (kisebb) csak a szülő jelenlétében (és az óvoda szabályinak, előírásainak megfelelően) tartózkodhat az óvoda területén

 - a csoportból, az udvarról és a tornateremből való távozás esetén az óvodás gyermekért szülője (hozzátartozója) felelős

 - a gyermekek biztonsága érdekében kérjük a szülőket, hogy a gyermeküket megérkezésük után minél hamarabb (5-10 perc) a csoportszobából vagy az udvarról elvinni szíveskedjenek!

 - a gyermek fejlődéséről a szülőt (gondviselőt) az óvodapedagógus/ok folyamatosan tájékoztatják (napközben a szülő (gondviselő) a részletes tájékoztatást csak előre egyeztetett időpontban, fogadóóra keretében kaphatja; egyéb esetben elvonhatják az óvodapedagógus figyelmét a gyermekekről)

 - kérjük a szülőket, hogy a gyermeküket érintő problémákkal, kérdésekkel a gyermek óvodapedagógusától tájékozódjanak; ha nem kapnak megfelelő, megnyugtató információt, forduljanak az óvoda vezetőjéhez

 - gyermekekkel kapcsolatos információkat kizárólag az óvodapedagógus, a pedagógiai munkával megbízott személy (logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus) és az óvoda vezetője adhat (az óvoda egyéb dolgozói nem illetékesek az óvodás gyermekre vonatkozó tájékoztatásra)

 - a gyermek fejlődésére, képességei vizsgálatára a szűrő és mérő vizsgálati eszközök eredményei tartalmaznak adatokat; ezeket az adatokat megfelelő formában (pl.: fogadóóra vagy esetmegbeszélés) csak az illetékes pedagógus adhatja a szülő (vagy gondviselő) részére

 A szülő jogai

 - a szülő joga, hogy megismerje az óvoda Pedagógiai Programját, Házirendjét, Szervezeti és Működési Szabályzatát és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról

 - a szülő joga, hogy rendszeres és érdemi tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, viselkedéséről (magaviseletéről)

 - a szülő joga, hogy megállapításairól tájékoztassa a nevelőtestületet és az óvoda vezetőjét

A szülő kötelességei

 - a szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről

 - a szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását

 - a szülő kötelessége, hogy rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglakozó pedagógusokkal, részükre a gyermek együttnevelése érdekében szükséges tájékoztatást adja meg

 

Általános tudnivalók

Gyerekek óvodába behozatala ill. hazavitele

 - Nevelő – oktató munkánk eredményessége érdekében kérjük, hogy gyermekeiket 8.30 óráig hozzák be az óvodába. A később érkező   gyermekek kapcsolódjanak be a napi tevékenységbe úgy, hogy a megkezdett tevékenységet ne zavarják.

- Kérjük, hogy a gyermeket óvodába érkezéskor mindig személyesen, óvodapedagógusnak adják át, mert ha a gyermek valamilyen oknál foga nem megy be a csoportszobába, az óvodapedagógus nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte.

 - Kérjük, hogy délután az óvodapedagógustól személyesen elköszönve vigyék haza a gyermekeket.

 - A szülőkön kívül kizárólag a szülő írásos nyilatkozata alapján viheti el más felnőtt a gyermeket az óvodából.

 - 18 éven aluli személy csak írásbeli jelzés ellenében, a szülő felelősségére viheti el a gyermeket.

 - Elvált vagy válófélben lévő szülők esetében a gyermek elvitelét csak a bírósági végzés bemutatásának alapján korlátozhatjuk.

 - A pihenési idő korosztályonként változóan 12.45 – 15.00 óráig tart. Aki csak délelőtt jár óvodába, ebéd után 13.00 óráig kérjük elvinni a gyermekeket. Akiért addig nem jönnek, lefektetjük. Kérjük, amennyiben a pihenési idő alatt viszik el a gyermeket, az úgy tegyék, hogy a többi gyermeket ne zavarja.

A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolása

 - Ha a szülő a gyermekét bármely ok miatt hosszabb ideig (egy hétnél több) nem akarja óvodába hozni, tájékoztatnia kell erről az óvodavezetőt, aki a hiányzást engedélyezni.

 - Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján kérjük jelezni az óvodapedagógusnak vagy az óvodatitkárnak.

 - Ha a gyermek fertőző betegség miatt hiányzik, CSAK orvosi igazolással hozható ismét óvodába.

Óvodába járási kötelezettség

 - A nevelési évben az ötödik életévét betöltő gyermekek számára kötelező a délelőtti foglalkozásokon való részvétel. Óvodaköteles gyermek igazolatlan hiányzásáról az óvodavezetőnek a lakóhely szerinti jegyzőt értesíteni kell.

 - A nevelési évben az ötödik életévét betöltő és/vagy annál idősebb gyermekek öt napot meghaladó, huzamosabb távollétét az óvodavezetővel kérjük egyeztetni.

Étkezési térítési díjak befizetésének, lemondásának rendje:

 - A gyermek szülei az óvodában a gyermekük által igénybevett étkezésért térítési díjat fizetnek. Az esetleges kedvezményről a beérkezett igazolások figyelembe vételével az óvodavezető dönt.

 - Az étkezési díjakat az óvodatitkár által kiállított csekken vagy átutalással lehet befizetni. A befizetési határidő minden csekken aktuálisan fel van tüntetve. Az átutalással történő befizetés esetén minden esetben kérjük feltüntetni a gyermek nevét és a kiadott számla jobb felső sarkában található sorszámot.

 - Az étkezés abban az esetben biztosított a gyermekek számára, ha a befizetés megtörtént. Ha a befizetés nem érkezik meg határidőre, a következő hónapban a gyermek óvodai elhelyezését nem tudjuk biztosítani.

 - Hiányzás esetén az étkezés a 061/2000527, vagy a 061/2000547 vonalas telefonszámon vagy személyesen az irodában lemondható. A lemondást minden nap 9.30 óráig fogadjuk el, és az a következő étkezési napra/naptól érvényes. Telefonon történő lemondás esetén kérjük pontosan bemondani a gyermek nevét, csoportját és meghatározni a lemondandó napokat.

 - A hiányzások miatti levonás a soron következő számla kiállításakor írható jóvá. A hiányzást megelőző nap 9.30 óráig be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.


NAPIREND (szeptember - május)

 7.00 – 11.30 vagy 12.00

 - játék, testápolás, tízórai (reggeli)

 - játékba integrált tevékenységek a csoportszobában vagy a szabadban

 - levegőzés vagy játék a csoportszobában, testápolás

 

11.30 vagy 12.00 – 12.45 vagy 13.00

 - ebéd, testápolás

 

12.45 vagy 13.00 – 15.30

 - mese, pihenés, alvás

 - testápolás, uzsonna

 

15.30 – 18.00

 - folyamatos játék

 

NAPIREND (június - augusztus)

 7.00 – 12.00

 - játék, testápolás, tízórai (reggeli)

 - levegőzés, játék

 

12.00 – 13.00

 - ebéd

 - testápolás

 

13.00 – 15.30

 - mese, pihenés, alvás

 - testápolás, uzsonna

 

15.30 – 18.00

 - folyamatos játék

 

 

Elfogadási, egyetértési, véleményezési záradék

 

A Házirendet készítette: Haszillóné John Helga intézményvezető

Az óvoda nevelőtestülete a Házirend tartalmát 2014. szeptember 1-jén megismerte, nevelőtestületi értekezleten megvitatta, és a módosítást elfogadta.

Budapest, 2014. szeptember 01.

 

A nevelőtestület megbízásából                      ……………………………………………………….